top of page

- 지원자격 : 뉴저지내 거주 또는 9학년 부터 대 학생

 

- 모집인원 : 20명

- 접수기간 : 6월25일 - 7월13일

 

- 접수방법 : 신청서 다운로드 및 작성후 

                   kaanjoffice@gmail.com 

                      신청서, 추천서, 자기소개서,

                      부모동의서전송

 

- 선발절차 :  서류접수 -> 1차 서류심사(7월20일) 

                      2차 면접심사 (7월28일)

                      출범식 (7월30일)

 

-  문   의 :  201-945-9456 (뉴저지한인회)

- 활동기간 : 출범일로 1년

 

- 활동내용 : 뉴저지 한인회 전반 활동

 

- 활동혜택 : 대통령상 수상 및 각종 관공서 행 사 참석

bottom of page